Prisbasbeloppet för år 2017 beräknat till 44 800 kronor - en ökning med 500 kronor

2016-07-18

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017 beräknats till 44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån dessa bestämmelser beräkna prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.
Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbeloppet som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2017 har beräknats till 45 700 kronor (37 144 * 1,2299 = 45 700) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2016.
Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.